Demir Mangan Noksanlığına Karşı N-pHacid

Kendimize şu soruyu sorabiliriz;
Eğer toprakta demir eksikse, toprağa demir eklemeli miyiz?

Çünkü topraklarda hali hazırda dönüm başına binlerce kilogram demir bulunur ama pH yüksek ise çoğu bitki tarafından alınabilir formda değildir.
Alkali bir toprağa yeniden demir eklenince kısa zamanda bitki tarafından alınamaz hale dönüşürler ve bitkiler için yarayışlı olmazlar.
Toprak asidifikasyonu normal bitki gelişimine izin verecek yeterli miktarda demiri, çözerek yarayışlı hale getirir. Her ne kadar alkalin topraklarda ana sorun demir arazı olsa da, diğer bitki besinlerinin bitkiye elverişlilikleri (fosfor, çinko, mangan, bakır) alkali topraklarda düşüktür.
Bitki besin arazlarının ciddiyeti, bitki cinsleri ve toprağın mineral bileşimine bağlıdır. Bazı varyetelerin veya türlerin değişken toprak pH’larında demirden yaralanabilmesi durumu genetik yeterlilikleri nedeniyle göz ardı edilebilir.

Toprak asidifikasyonu yine de çözünürlüğü artırarak demir ve diğer bitki besinlerini alıma elverişli kılar. Bu bitkilere yarayışlı olabilir.

Demir ve Mangan Klorozuna Karşı Akılcı Bir Çözüm

Alkali topraklarda demir gübrelemesi genellikle etkili değildir. Standart demir gübreleri toprak solüsyonunda çözünemezler ve yüksek pH’a sahip topraklarda verilen demir elementi (Fe+2) derhal yükseltgenerek alınamaz formdaki demir elementine (Fe+3) dönüşür. Bu durum mangan ve diğer elementler içinde geçerlidir.

Yükseltgenen demir gübresi toprak çözeltisinde çözülmez ve hızlı bir şekilde bitkilerin çözümleyemeyeceği bileşikler oluşturur. Bitkilerdeki demir noksanlığı genellikle topraktan şelatlı demir gübrelemeleri ile giderilmeye çalışılmaktadır. Ancak bu tedavi yöntemi oldukça pahalı ve genellikle de sınırlı sonuçlar vermektedir ve sadece noksanlığı olan element verilerek üründeki noksanlığı giderilmeye çalışılmakta bu da ciddi toprak kirlenmelerinin önünü açmaktadır.

Özellikle günümüzde artan gübre maliyetlerini düşürmenin yolu, çiftçilerimizin ucuz ve kalitesiz ürünlere yönelmesi değildir. Bunun için önerimiz; kullanmış oldukları kaliteli gübrelerin N-pHacid ile muamele edilerek maksimum fayda sağlaması şeklindedir. N-pHacid bu bağlamda çok yenilikçi ve toprak florasını düzeltici etkiye sahip mükemmel bir üründür.

Topraktan Şelatlı Demir Gübresi Uygulaması

Bu uygulama şekli hem pahalı hem de süreklilik gerektiren bir yöntemdir. Şelatlar kısa ömürlüdür. Toprak mikroorganizmaları bu şelatların hızlı bir şekilde bozunmasını sağlar. Ve bozunan bu şelatlardan sonra demir (Fe) serbest kalarak yükseltgenecek ve alınamaz forma dönüşecektir. Bu kesinlikle istenmeyen bir durumdur. Yani şu demektir ki; hafif asit karakterli (pH: 5.5-6.5) topraklara uygulanan şelatlar stabil kaldığından verilen besleme ürünlerinin etki süreleri toprakta bağ yapamadıkları için daha da uzayacaktır. Hali hazırda genel olarak bu pH aralığında (5.5-6.8) bütün bitki besin elementlerinin yarayışlılığı ve emilimi en yüksek seviyededir. Bu duruma yalnızca molibden eşlik etmeyebilir.
N-pHacid toprak için yenilikçi bir çözüm sunmaktadır.

Demir Klorozunun Nedenleri

Demir klorozu çeşitli faktörlerden oluşabilir ama ana nedeni yüksek toprak pH’sıdır. Gübreleme, sulama suyu, toprak koşulları ve iklim gibi diğer faktörler demir klorozuna neden olabilirler. Bu faktörler toprak pH'sını etkileyebilirler.

Demir Klorozuna Çözüm Önerileri ve Drenaj 

Yüksek pH’lı topraklarda demir klorozuna engel olmak için en iyi yöntem demir klorozuna dirençli çeşit ve varyeteler seçmektir. Eğer bu mümkün değilse, soruna çözüm; demirli gübreleme ve toprak asidifikasyonu en doğru yaklaşım olacaktır. Fakat önerilen en doğru seçenek iyi bir toprak asitleyicisi ile şelatlı demir elementinin toprağa verilmesidir. Bu durum, şelatın stabil kalarak demirin daha uzun süre etkin olmasını sağlar.

Drenaj

Uygun drenaj yöntemleri de demir alınabilirliğini artıracaktır.

Sulama Suyunu N-pHacid ile Asitlemek

Su pH’sını ayarlayarak sulama suyunu asidifiye etmek suretiyle toprak pH’sı asitlenebilir. Sulama suyu 7.0 pH’nın üzerinde çok fazla miktarda bikarbonat ihtiva eder. Bu kullanılan ilaç ve gübrenin kalitesini bozar. Su pH’sını ve toprak pH’sını düşürmek karbonat ve bikarbonatları yok eder. Nphacid sulama suyunun nötralizasyonu ve kalitesini artırmada eşsiz sonuçlar verecektir.

Demir Klorozunu Engellemek İçin Tavsiyeler

Demir Gübrelemesi

Alkalin toprağa yağmurlama ile demir gübrelemesi genelde etkin değildir. Demir gübresi toprak çözeltisinde çözünür ama hızla bitkinin alamayacağı çözünmez minerallere dönüşür. Demir arazı bazen aşağıdaki metotlarla düzeltilebilir.
• Şelatlı demir gübreleri
• Topraktaki rezerv (yükseltgenmiş) demir elementinin asitlenerek indirgenmesi
• Yapraktan demir solüsyonu püskürtmek.
• Demir ıslatmaları

Şelatlı Demir Gübreleri

Şelatlı demir: Şelat kelimesi yunanca pençe kelimesinden alınmıştır. Şelatlı bir demir molekülü EDTA veya DTPA gibi başka daha büyük molekül ile sarmalanmıştır. Bu durumu basket topu ve kılıfı olarak düşünebiliriz. Basket topu demiri, kılıf ise şelatı temsil etmektedir.
Şelat toprakta dahili aktivasyonu yavaşlatır ve demirin devamlılığını sağlar. Toprak pH’sı bir şelat ajanının ne kadar performans sergileyeceğini tayin edebilir. Her ne kadar demir gübrelerinin çoğu bitkilere demir sağlamakta yeterli olmasa da şelatlı demir uygulamak topraktaki demir varlığını yükseltir. Bu uygulama oldukça pahalı olup %100 demir arazını gidermeyi garanti edemez. Şelatlar kısa ömürlüdür, topraktaki mikroplar onları ayrıştırır. Şelatın stabilitesi de toprak pH’sının bir fonksiyonudur.
DTPA şelat ajanı pH: 8.0 in üzerinde bozunarak karalılığını kaybetmektedir. Bu durum diğer şelat ajanları içinde farklı pH aralıklarında kaçınılmaz bir sondur. Bunun için toprağınızı asit karakterde tutmak toprağın ekonomik verimini artıracaktır.

Topraktaki Rezerv (Yükseltgenmiş) Demir Elementinin Asitlenerek İndirgenmesi

Alkali toprakların toprak pH’sını düşürmek, asidik toprakların kireç ile pH’sını yükseltmekten çok daha pahalı ve zordur. pH 8.4’ten yüksek topraklarda pH düşürmek için elementel kükürt ve kalsiyum sülfat eklenmesi gerekir ki toprağın sodyum içeriği düşürülsün. pH 8.4’den düşük pH’lı topraklarda pH’yı düşürmek için N-pHacid uygulamak en hızlı ve en ekonomik çözümü sunacaktır. Sadece elementel kükürt ilavesi yeterli olabilir ama bu pek çok koşulla birlikte uzun zamana ihtiyaç duyar.
Yüksek pH’lı ve karbonatlı toprakları asidifiye edip demir arazını düzeltmek çok zordur. Kötü drenajlı toprak veya alanlarda toprak hep ıslak olduğundan asidifiye etmek çok zordur.
Toprak asidifikasyonuna girmeden önce yapay drenaj yapılması asidifikasyonu kolaylaştırır.
Asidifiye malzemesi olarak ilk kullanılacak ürün kükürttür. En hızlı sonucu verecek olan kükürtlü preparat ise N-pHacid’dir. Kalsiyum sülfat bir asidifiye malzemesi değildir. Toprağı asitlemez.

Yapraktan Püskürtme:

Yapraktan uygulanan demir spreyleri, mahsul görünümünün kritik olduğu veya toprağın uygun olmadığı veya üretilmediği durumlarda demir eksikliğini gidermek için kullanılır.

Yaprak uygulamaları genellikle kısa ömürlüdür. Çünkü yapraktan uygulanan demir yeni vejetasyona iletilmez. Yetişme devri boyunca her hafta uygulanmalıdır.

Bir toprak asidifikasyon ajanı N-pHacid ile birlikte yapılan programa, yaprak uygulamasının birleştirilmesi ciddi demir arazlarının düzeltilmesinin yegâne yoludur.

Yaprak uygulamaları genellikle ısının düşük olduğu akşam ya da özellikle sabah saatlerinde yapılmalıdır. Yaprak gübrelemesi demir arazlarının minimize edilmesine yardımcı olur.

Fertigasyon:

Demir toprağa doğrudan bir fertigasyonla verilebilir. Bu yöntem büyük alanlar için uygun değildir. Bu yöntem peyzaj, birkaç ağaç, fidelik gibi küçük alanlarda uygulanabilir.

TEKRON Tarım Ürünleri
San. ve Tic. Ltd. Şti.

© Copyright 2021 N-pHacid.
Tüm Hakları Saklıdır.